00:00:00/01:23:08

Listen for free

Show artwork for הלכה לעת הזאת - יואב שורק

About the Podcast

הלכה לעת הזאת - יואב שורק
לימוד ההלכה ממקורותיה - היכרות עם ספרות ההלכה ועם דרכי הפסיקה, בזיקה אל המנהג וההיסטוריה - והצפת שאלת ההכרעה הראויה בעת הזאת.
לע"נ דביר יהודה שורק הי"ד